Menu

Elektronické zápisy

Pre prístup k elektronickému zápisu sa musíte do študentského portálu prihlásiť svojím prihlasovacím menom a heslom.
Pre uchádzačov platí, že prihlasovacie meno je mail, ktorý uviedli v prihláške a heslo je evidenčné číslo študenta, ktoré je uvedené v zmluve o štúdiu.

Po prihlásení si vyberte voľbu Zápisy --> Elektronický zápis.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRE ZÁPIS

Uchádzači

Elektronický zápis je pre uchádzačov povinný a študentom VŠEM sa môžete stať iba v prípade úspešného zápisu do 1. ročníka štúdia.
Aby sa uchádzač mohol zapísať, musí
 • byť prijatý,
 • doručiť podpísanú zmluvu o štúdiu,
 • doručiť podpísaný evidenčný list študenta a
 • zaplatiť školné a doručiť doklad o platbe.

Podrobnosti k doručeniu všetkých podkladov sú uvedené v pokynoch, ktoré sme Vám poslali s rozhodnutím o prijatí.
Kontakt na svojho programového manažéra nájdete po prihlásení v sekcii Kontakty.

Študenti

Študent sa môže do vyššieho ročníka elektronicky zapísať, ak

 • má ukončený akademický rok
  • má spravené všetky predmety, ktoré mal na daný rok zapísané
   ALEBO
  • už beží nový akademický rok a všetky nespravené predmety sa mu automaticky zapíšu ako opakované.
 • spĺňa požiadavky na pokračovanie v štúdiu  
  • spravil všetky opakované predmety,
  • nepresiahol/nepresiahne maximálnu dĺžku štúdia stanovenú zákonom,
  • dosiahol minimálny počet kreditov potrebných na postup do vyššieho ročníka.
 • zaplatil školné.

Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že študent má skutočne všetky predmety v danom akademickom roku spravené a napriek tomu sa nemôže zapísať. To je spôsobené tým, že niektorú z jeho skúšok ešte skúšajúci neuzavrel. Akonáhle pedagóg termín skúšky uzavrie, študent sa bude môcť bez problémov zapísať do ďalšieho ročníka.

Ak študent nespĺňa podmienky pre zápis, sám sa elektronicky zapísať nemôže a musí sa obrátiť na svoju študijnú referentku.

Ďalšie informácie a podrobné vysvetlenie, ako postupovať v neštandardných situáciách, nájdete v príručke k elektronickým zápisom v sekcii Pomoc.