Menu

Nemôžeš zaplatiť školné naraz? Využi možnosť úhrady školného vo forme splátok!

VŠEMvs poskytuje každému študentovi možnosť vybrať si spôsob, akým uhradí školné na príslušný akademický rok.

Školné je možné uhrádzať nasledovnými troma spôsobmi:

  • v jednej splátke naraz za celý rok (čo je finančne najvýhodnejšie);
  • v dvoch polročných splátkach (s minimálnym navýšením);
  • v ôsmich mesačných splátkach (s miernym navýšením).

Navýšenie celkovej sumy školného v prípade splátok je spôsobené hlavne administratívnym a technickým zabezpečením celého procesu, ale je pre študenta stále výhodnejšie, ako napríklad úver, o ktorý by požiadal v banke.

Presný popis s konkrétnymi výškami splátok má každý nový študent uvedený vo svojej Zmluve o zabezpečení štúdia. O spôsobe, resp. výške uhradeného školného, rozhoduje študent. Ten si pri zápise vyberie, aký spôsob úhrady využije. Vybraný spôsob úhrady školného nie je možné meniť počas akademického roka. Všetky svoje úhrady i záväzky voči škole bude môcť každý študent sledovať prostredníctvom svojho účtu študenta. Pri nedodržaní podmienok splátkového kalendára nebude môcť študent pokračovať v štúdiu.

VŠEMvs ponúka možnosť platby školného mesačnými splátkami aj študentom vyšších ročníkov, ktorí spôsob úhrady školného jednorazovo a v dvoch splátkach poznali aj doteraz. Záujemcovia o nový mesačný splátkový kalendár musia o túto formu úhrad požiadať študijné oddelenie. To pripraví dodatok k zmluve, ktorý takýto splátkový kalendár umožní.